Col·laboracions


1. VALLHONESTA, QÜESTIÓ DE DINERS O DE VOLUNTAT? (David Sanz Pérez)

2. URBANISME, ARA I AQUÍ (Pere Guiu Torrebadella)


VALLHONESTA, QÜESTIÓ DE DINERS O DE VOLUNTAT? 

Conferència i taula rodona sobre Vallhonesta (03/09/04)La conferència i taula rodona sobre Vallhonesta que va tenir lloc el passat 3 de setembre hauria de marcar un punt d'inflexió respecte del tracte tant social com institucional que ha rebut aquest territori, sobretot durant els darrers cinquanta anys. Si alguna cosa va quedar clara amb aquest acte és l'interès que desperta entre la gent de Sant Vicenç el futur d'una de les zones més oblidades del municipi. I és bo que això passi especialment ara. Hi ha almenys tres ingredients que fan especialment rellevant en l'actualitat un debat com aquest: el creixement demogràfic que està experimentant el poble en els darrers mesos, les amenaces urbanístiques i industrials que planen sobre Vallhonesta, i el procés ja engegat d'ampliació del parc natural.

La conferència es va estructurar sobre la base de dos elements fonamentals: la història de Vallhonesta i el seu patrimoni. Els historiadors Jordi Suades i Maria del Agua Cortès es van encarregar d'acostar els assistents a aquestes dues temàtiques. Seguint la línia de les seves argumentacions, la meva aportació va consistir a apuntar unes línies estratègiques de desenvolupament per a la zona, partint del fet que Vallhonesta, com a espai vital, es troba pràcticament extingit, i que, com a espai social, corre perill de degradar-se definitivament. L'objectiu de la meva intervenció era demostrar que ens trobem en un moment clau de la història de Vallhonesta i que és ara quan cal definir l'estratègia a seguir. En aquest sentit, l'opció que asseguraria, al meu entendre, un futur sostenible que tragués un alt rendiment de les seves possibilitats, és una aposta decidida i valenta per consolidar Vallhonesta com a espai social de qualitat, per recuperar-lo com a espai vital, i per projectar-lo com a espai cultural.

Les intervencions dels participants en la taula rodona posterior van deixar clar que la única possibilitat que assegurarà el futur de Vallhonesta passa per apostar a favor de la seva qualitat patrimonial i mediambiental. Marcel Puig, regidor de Promoció Turística va manifestar que per a l'actual ajuntament Vallhonesta és l'aposta turística de Sant Vicenç. En opinió seva, aquest territori pot arribar a atreure un tipus de turisme cultural que res no té a veure amb el turisme de masses de la costa i que busca essencialment tranquil·litat, natura i història. Jaume Masats, del Centre Excursionista va anar al gra i va concretar amb claredat quins atractius ofereix Vallhonesta i el seu entorn immediat. Montse Ambròs, de l'Associació de Veïns de Vallhonesta, va demostrar que són justament els veïns els primers interessats a què es trenqui la inèrcia d'abandonament i de degradació a què es veu sotmesa la zona.

Si tots anem en la mateixa línia, per què no ens hi posem? És només qüestió de diners? Jaume Masats va dir amb bon criteri que amb les propostes del Centre en una estona “es gastaria molts calés”. Efectivament, tot val diners. I la caixa, com va recordar el regidor, no està per gaires alegries. Tots dos, però, van reconèixer que si de la caixa municipal no poden sortir els recursos, queda clar que s'han d'anar a buscar a una altra caixa més gran. En qualsevol cas, plantejat així, el problema continua sent els diners.

Hi estic d'acord, però em resisteixo a veure-ho tan simplificat. No estic gens d'acord amb la premissa que de la caixa municipal no sortiran recursos, perquè això suposaria un doble greuge comparatiu: envers altres zones del poble i envers altres àrees polítiques. Encara que siguin minsos, de recursos propis n'hi hauria d'haver. En cas contrari hauríem d'entendre que el patrimoni històric no s'assumeix des de l'Ajuntament com un assumpte realment seriós. Malament si condicionem el futur del nostre patrimoni exclusivament a les subvencions de la Generalitat o de la Diputació. Els primers interessats i els primers responsables en som els santvicentins. Seria penós, per posar un exemple, que el pedestal del monument a Anselm Clavé acabés d'erosionar-se definitivament esperant quatre duros d'una altra administració més rica. Poc patrimoni modernista que tenim i que l'hàgim de veure en aquestes condicions és deplorable. I més encara quan l'arquitecte que el va dissenyar, Bernat Pejoan, era santvicentí. Caldrà buscar els recursos, anar a veure aquest i anar a veure l'altre, demanar i insistir. Però hi ha projectes, més o menys petits, que s'haurien de poder assumir des del propi municipi. I, de fet, així ha estat en algun cas, tal com es va reconèixer des del Centre Excursionista. Per tant, no vindria de nou. Hi ha, a més a més, altres possibilitats més imaginatives que caldria explorar i que en altres llocs estan donant molt bon resultat. Ja sabem que el voluntariat a llarg termini és difícil de sostenir, però es podria mirar de trobar voluntaris entre les entitats i entre la ciutadania per projectes concrets de desenrunament, de restauració, etc. O organitzar un camp de treball. Sant Jaume de Vallhonesta, per exemple, seria un lloc exquisit per a un camp de treball. També s'ha de llegir amb lupa la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català, perquè obre diverses portes legals a la protecció del patrimoni, sobretot pel que fa als anomenats “béns catalogats”, la protecció i el control dels quals recau sobre el municipi. En aquest sentit, és interessant saber que la llei estableix per als propietaris de béns catalogats el deure de la seva preservació i manteniment. També cal mirar-se bé la Llei 12/1981 i sobretot el Decret 343/1983 sobre les normes de protecció del medi ambient d'aplicació a les activitats extractives. Ningú no diu que no s'hagi d'extreure pedra de Vallhonesta, però els abocaments de runa al torrent i l'absència de restauració són inadmissibles.

I també hi ha coses que no valen diners. I són coses tan importants, o més, que les subvencions i les ajudes. Caldrà fer un esforç per entendre's amb els veïns, amb les entitats, buscar el diàleg i el consens entre tots els interessats –el torn obert de paraules ho va deixar clar–, caldrà el suport de les influències polítiques, la complicitat dels municipis de la vora, i caldrà, sobretot, tenir idees. Les idees, si són pròpies, no valen diners. Una altra cosa –preocupant– seria que no n'hi hagués. També hi ha gestos i actituds polítiques sense cost econòmic. El Ple de l'Ajuntament, per exemple té la potestat de declarar els monuments del poble com a béns culturals d'interès local. Això no s'ha fet mai, cap monument de Sant Vicenç té la consideració de bé cultural, i només cal voler-ho fer. També es pot demanar que siguin declarats béns culturals d'interès nacional. Amb els arbres monumentals passa el mateix, i també amb la inclusió d'un paratge com les Muntanyes Russes en el PEIN o en l'Inventari d'Espais d'Interès Geològic de Catalunya.

De coses per fer, n'hi ha. I no totes han d'esperar el miracle de la subvenció. L'excel•lent predisposició que van demostrar el Centre Excursionista i l'Associació de Veïns de Vallhonesta, i l'interès popular que suscita la protecció i potenciació del patrimoni són immillorables incentius perquè l'Ajuntament abordi la qüestió amb valentia i sense complexos.

DAVID SANZ


URBANISME, ARA I AQUÍ

El "municipi" és el producte cultural més complex i carregat de significat que hem rebut a tota la nostra història i que cada dia construïm i destruïm entre tots. Aquesta complexitat no és deguda al nombre d'habitants per metre quadrat ni a la magnitud de la seva activitat econòmica, sinó a les seves possibilitats d'intercanvi. (Carles Llop, Urbanisme i Patrimoni). Perquè el "municipi" no és solament l'espai (urbs), sinó que també és el conjunt de persones que viuen en comunitat (civitas). Així doncs, el "municipi" – és el que fomenta les oportunitats de contacte, el que aposta per la diversitat i la mescla de les activitats funcionals i socials, i el que multiplica els espais de trobada. És a dir, el "municipi" és una realitat a la qual totes les persones hi tenim dret. (Jordi Borja, El ciutat com a pedagogia).

L'acció sobre el patrimoni del "municipi" és la urbanitat: la presa de consciència de l'altre en la comunitat i la participació. La urbanitat es comprova en l'exercici del respecte amb les persones, amb el paisatge, amb el territori. Aquest respecte solament es pot produir des d'un estat de satisfacció bàsica i activa de les necessitats elementals i al mateix temps a la oportunitat democràtica d'accedir al coneixement, i a la cultura de la pròpia comunitat local. Fent-me ressò de Porto Alegre, transcric: l'urbanisme ha de fomentar una acció cultural que integri la terra com a suport d'una curosa utilització dels recursos ambientals, i amb un projecte d'integració de tots els recursos culturals, perquè el patrimoni del territori és indivisible.

Els valors patrimonials dels nostres municipis, vistos així en perspectiva àmplia, són doncs documents de civilitat, i per tant cal que actuïn com a catalitzadors de les noves relacions entre les persones, basades en el reforçament dels seus vincles culturals.

Per tant cal que l'urbanisme en el nostre municipi integri: el projecte i la gestió de l'ambient, la tutela i la gestió del patrimoni cultural, l'ordenació urbanística, i el desenvolupament socioeconòmic del territori. Natura i cultura són els dos vectors per una nova manera d'interpretar les qualitats dels nostres territoris i un camp d'interès comú al debat ciutadà.

Cito un article de la revista Graó, "Cinc ciutadanies par a una nova educació", diu: el patrimoni d'un municipi és la possibilitat de viure la creativitat en el contacte i la socialització, els recursos i la mobilitat, la informació i els fluxos. Viure i conviure en un marc on es donen les condicions per fecundar una ciutadania que disposi de democràcia, pau social, seguretat, pluralitat política, integració social, multiculturalitat, paritat entre gèneres, cultura i educació, i la preservació de la dignitat de la terra. En ser ciutadans d'un Municipi, on el buit és tant important com el ple, on l'ambient i el paisatge del territori no estan dissociats a l'estructura urbana i on els confins de natura i ciutat es respecten com les aigües del mar s'esforcen per trobar el seu límit sobre la sorra.

Un pas en la gestió del patrimoni de Sant Vicenç de Castellet serà sens dubte la voluntat de fer un Municipi digna sobre les traces d'un poble amb arrels i mancances. Un pas de gegant serà prendre cura amb la màxima creativitat de les possibilitats de valorar, cuidar, viure i gaudir d'un espai que té la vocació legítima i ecològicament necessària de ser lliure, de ser lliure de les pressions d'un Municipi banal que estén i manipula indistintament els dipòsits de les seves pedres.

Àrees d'interès natural (nous espais verds pel municipi), corredors verds, normes i ordenances del patrimoni cultural o artístic, catàleg - inventari d'elements protegits -, projectes estratègics del Municipi, campanyes de millora, xarxa d'equipaments, eixos cívics, jardins, carrers arbrats, millorament dels serveis: ampliació dels col·legis públics, de la biblioteca, del centre d'atenció primària, nova construcció de guarderies, millora de les comunicacions urbanes entre els barris situats al voltant de les vies del tren; places. Quan millorarem la plaça Clavé? Espais oberts... i més.

Estic desolat quan veig l'alt grau d'especulació urbanística que s'està produït al nostre municipi, fins i tot arriba al Barri de la Farinera. Sabem quin és el municipi que volem? Sabem quines són les seves conseqüències i les seves necessitats? Sabem quines són les realitats socials, econòmiques, culturals i polítiques d'un municipi dormitori? No es tracta d'un creixement urbanístic que no va acompanyat d'un creixement en els serveis municipals o en la planificació del territori? Jo personalment, no desitjo un municipi construït essencialment amb mentalitat urbana, un món impersonal i ple d'aglomeracions, presoner sovint dels desordres i abusiu en el consum dels recursos humans, defenso, un municipi: Sant Vicenç de Castellet proper, un municipi d'equilibri, un municipi raonablement compacta, un municipi sense dissociacions amb els humans i la natura, un municipi amb un plus d'increment en la qualitat de vida, un municipi amb un creixement més sostingut i no tant ràpid. Em pregunto, som a temps de veure un document públic que reculli els eixos esmentats en els paràgrafs anteriors?. No tinc una resposta afirmativa, i desitjaria somniar-la, ara mateix.

Acabo dient que probablement urbanisme sigui essencialment practicar urbanitat amb els nostres territoris, en el nostre municipi, fins i tot en les nostres relacions d'interessos sobre els mateixos, perdó, un petit oblit, l'urbanisme es fonamenta en la participació ciutadana en els projectes, cal fomentar un debat obert i rigorós sobre el nostre territori de forma urgent, abans que siguem devorats per la fal·lera del món de la construcció. La consciència sobre els valors d'allò que constitueix la nostra memòria, els signes d'identitat del que som, els referents tangibles i intangibles que heretem i assimilem en el decurs del nostre passeig per l'amor i la mort particular i col·lectiva, formen el nostre patrimoni. Patrimoni és.... (Carles Llop, Urbanisme i patrimoni). Gràcies.

PERE GUIU TORREBADELLA

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet