Les Queixes del Jeremies


Els veïns de l'Escorxador mantenen les seves queixes

Els veïns de l’Escorxador, es queixen amargament de que l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet desatén, i no fa cas dels seus suggeriments, a més a més, ni tan sols fa cas de les reiterades amonestacions del Síndic de Greuges, doncs, consideren que el problema de l’enllumenat del seu barri, amb bona fe es podria solucionar sense tenir d’arribar als Tribunals.

Tot això ve arrel de que algun veí de la barriada de l’escorxador va exposar una reclamació al nostre Ajuntament, més endavant, aquest veí va rebre una carta del Síndic on li esmentava el següent contingut:

Us fem saber que, atesa la manca de resposta de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet les consideracions formulades per aquesta institució en data 4-3-02 i reiterades en data 28-5-02 en relació al vostre escrit de queixa, hem tornat a reiterar a l’esmentat Ajuntament que ens faci avinent quin és el determini adoptat sobre el mateix. Tan aviat rebem l’esmentada resposta, us ho comunicarem immediatament. Signat per el senyor Antón Canyelles (Síndic de Greuges).

En un cas que ha sortit al número 275 del Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya a suggeriment del síndic de Greuges l’Ajuntament va decidir:

Que les controvèrsies amb els ciutadans que esdevenen subjectes passius d’aquest tribut s’originen, en la majoria de les ocasions, que els ciutadans no perceben la necessitat de fer un seguit d’obres que entenen que no reporta cap millora objectiva que justifiqui l’obligació de pagar unes quanties en ocasions prou elevades. Els mòduls utilitzats pel càlcul de les quotes són també objecte de controvèrsia.

En un altres paràgraf del Butlletí també i podem trobar el següent contingut:

L’article 216 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el text refós de les imposicions legals vigents en matèria de règim local, permetia imposar contribucions especials per les obres de millora dels serveis públics. L’article 28 de la LRHL solament preveu i empara les contribucions especials per establir o ampliar serveis, és a dir, per a obra nova i no per conservació i millora de l’anterior.

Per tant el Síndic efectuà una consideració en el supòsit de renovació de l’enllumenat, d’acord amb la normativa vigent , en el sentit que no podrien establir-se contribucions especials per renovació de l’enllumenat públic preexistent, augment o potència, substitució de fanals renovació del cablejat, vist que aquestes tasques són enteses com a conservació de les instal•lacions i serveis públics d’obligat compliment per els ajuntaments i no comporten benefici especial als interessats (Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de 17 d’octubre de 1996).

Més endavant en el mateix Butlletí hi trobem una possible resolució:

El Síndic de Greuges suggerí a l’Ajuntament que efectués un nou estudi de les possibilitats legals existents i que calculés les quotes corresponents a les contribucions especials de referència dins del marc legal vigent .
L’Ajuntament va decidir, en primer lloc, revocar l’expedient de contribucions especials i, en segon lloc estudiar i debatre en un ple posterior la possibilitat d’establir unes contribucions especials adequades a la norma.


És per tot aquest enrenou que els veïns de l’escorxador reiteren un cop més que desitgen l’avinentesa com en el cas anteriorment esmentat.

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet