L'Ajuntament informa


1. ANUNCIS OFICIALS

2. NOTA INFORMATIVA

3. L'ADHESIÓ A LA CARTA D'AALBORG I L'AGENDA 21 LOCAL, PASSOS CAP AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

4. SANT VICENÇ ES FA SOCI PROTECTOR DE L'ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA BRESSOLA

5. SANT VICENÇ ES COMPROMET AMB LA CULTURA DE LA PAU


ANUNCIS OFICIALS 

Servei de recollida de la brossa

Es comunica que a per tal d'evitar aglomeracions de vehicles que cada dia es produeixen principalment al carrer Gran a l'hora de la sortida dels nens dels col·legis (cinc de la tarda) que coincideix amb l'horari actual de la recollida de la brossa, aquest Ajuntament, a proposta del comerç del sector, veïns i l'informe de la Policia municipal, ha decidit, amb caràcter experimental que a partir del proper dia 1 de febrer de 2004, el servei de recollida diària es faci a partir de les 9 del vespre.

Es demana la vostra col·laboració i per endavant, les gràcies anticipades.

Fira d'artesans

Es fa públic que l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, organitza conjuntament amb la Diputació de Barcelona, i dins dels actes de "Viu el Parc", una fira d'artesans que es portarà a terme el dia 30 de maig d'enguany (Diumenge de Pentecostes), a la Plaça Clavé.

Els interessats en portar-hi els seus productes poden contactar, abans del dia 30 d'abril, amb el Departament de Serveis Personals de l'Ajuntament, dins l'horari de 8 a 14 hores del matí, personalment o per telèfon 93 693 06 11, indicant quina classe d'artesania es vol portar.

Sant Vicenç de Castellet a 24 de febrer de 2004

L'ALCALDE
VALENTÍ CARRERA i VILA


NOTA INFORMATIVA 

El proper dia 30 de maig (diumenge), l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet organitza una Fira de la Pedra, que coincidirà amb la "Fira d'Artesans", de "Viu el Parc" i la tradicional ballada de les "Gitanes al carrer", tot plegat es prepara un dia de rebombori a la localitat.

Es convida a la població en general que participi de la festa en tots els seus àmbits, al propi temps que també es convida a artesans de qualsevol branca a engrandir la fira, per a la qual cosa poden contactar, abans del 30 d'abril, amb el Departament de Serveis Personals de l'Ajuntament, dins l'horari de 8 a 14 hores del matí, personalment o per telèfon 93.693.06.11.

També es convida a artesans de la pedra (picapedrers) o industrials del sector a participar-hi, els quals poden contactar també amb el Departament de Serveis Personals o Econòmics del mateix Ajuntament, dins del mateix horari i fins la mateixa data.

Animeu-vos.

Sant Vicenç de Castellet, març de 2004
 


L'ADHESIÓ A LA CARTA D'AALBORG I L'AGENDA 21 LOCAL, PASSOS CAP AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha manifestat de nou la voluntat d'avançar cap a l'establiment d'una política ambiental integrada, que permeti afrontar els dèficits ambientals amb actuacions prioritzades i, amb aquest objectiu, assumir les propostes i les recomanacions contingudes en el Programa 21 de Rio de Janeiro i la Carta d'Aalborg, en el sentit d'harmonitzar medi ambient i desenvolupament.

Per això, el consistori s'ha adherit a la Carta d'Aalborg, la Carta de les ciutat europees cap a la sostenibilitat, aprovada pels participants en la Conferència Europea sobre Ciutats Sostenibles celebrada a Aalborg (Dinamarca) el 27 de maig del 1994. Aquesta dóna resposta a la necessitat d'obrir processos de col·laboració i intercanvi d'experiències per tal de poder abastar major informació possible i afrontar les diferents situacions des d'una visió global, per després actuar localment amb l'objectiu de resoldre problemes ambientals que pateixen les ciutats i pobles moderns, com la conservació de l'entorn natural i agrícola, la conservació de la biodiversitat existent, l'ús d'energies renovables, la pèrdua de sòl fèrtil, la mobilitat i el transport, la contaminació de l'aigua, de l'aire i del sòl.

El principal compromís que suposa l'adhesió a la Carta d'Aalborg és la preparació d'un pla d'acció local on s'incloguin les següents etapes:

- Reconeixement dels mètodes de planificació i els mecanismes financers existents, així com altres plans i programes.
- Localització sistemàtica dels problemes i de les seves causes mitjançant extenses consultes públiques.
- Classificació de les tasques per ordre de prioritat per tractar els problemes detectats.
- Creació d'un model de comunitat sostenible mitjançant un procés participatiu que inclogui a tots els sectors de la comunitat.
- Consideració i avaluació estratègiques alternatives.
- Establiment d'un pla d'acció local a llarg termini en favor d'un desenvolupament sostenible que inclogui objectius mesurables.
- Programació de l'aplicació del pla, inclosa la preparació d'un calendari i una declaració del repartiment de responsabilitats entre els participants.
- Establiment de sistemes i procediments per a la supervisió i la notificació de l'aplicació del pla.

L'Ajuntament també ha aprovat l'elaboració, la redacció i l'aplicació de l'Agenda 21 municipal que permetrà accelerar la transició del municipi cap a la sostenibilitat i sol·licitar l'adhesió al programa d'Agenda 21 local impulsat pel servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, que permetrà la realització de l'auditoria municipal ambiental, com a primer pas en aquest procés d'implantació de l'Agenda 21.
La Diputació promou, des del 1993, la realització d'aquestes auditories, que analitzen cada municipi de forma específica i amb criteris científics, amb un treball inicial de diagnosi i amb l'elaboració d'un pla d'acció local com a base per al desenvolupament de les Agendes 21 locals.
 


SANT VICENÇ ES FA SOCI PROTECTOR DE L'ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA BRESSOLA

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet s'ha adherit a l'Associació d'Amics de la Bressola com a soci protector, comprometent-se a aportar la quantitat anual de 200 euros. Aquesta donació permet a l'entitat fer una adequada planificació per atendre les demandes de creació de noves escoles que van sorgint. Crear una nova Bressola porta una mitjana de dèficit anual de 24.000 euros.

L'Associació d'Amics de la Bressola es va constituir l'any 1986 amb la voluntat de donar suport al manteniment i a l'expansió de les escoles catalanes a la Catalunya nord, en un temps en que mantenir-les obertes, per part dels seus responsables, era un acte d'heroïcitat.

Durant aquest anys, la seva actuació ha consistit en intentar difondre entre la societat sud-catalana el coneixement de l'existència a la Catalunya nord d'escoles que malden per recuperar la llengua catalana i en fer arribar a les Bressoles els ajuts econòmics recollits mitjançant les aportacions dels associats o dels ajuts institucionals que s'han pogut anar aconseguint.

Aquests darrers ajuts institucionals han estat en ocasions decisius per poder continuar pagant els sous dels mestres que treballen a les Bressoles i, per tant, mantenir-les obertes. Actualment, però, a l'estat francès la situació legal de les escoles Bressola ha canviat perquè aquestes s'han pogut acollir a l'estatut d'escoles concertades i el ministeri d'Educació francès les ha assumides com a tal. I també es veurà obligat a assumir-ne de noves si la societat és capaç de crear-les i mantenir-les durant els primers cinc anys.

En aquest sentit, la proposta que des dels Amics de la Bressola es fa als ajuntaments consisteix en recabar la seva ajuda institucional per a crear i mantenir noves escoles Bressola durant els primers cinc anys i fins que l'estat francès se'n faci càrrec a partir d'aquell moment. Aquest ajut és essencial perquè la llengua catalana no desaparegui de la Catalunya nord.

 


SANT VICENÇ ES COMPROMET AMB LA CULTURA DE LA PAU

Sant Vicenç està compromès amb el foment d'una nova cultura de la pau, basada en el respecte i en el diàleg multilateral com a forma principal de prevenir i resoldre conflictes. Per això, l'Ajuntament de la població s'ha adherit al Moviment per la Cultura de la Pau, així com s'ha compromès a incloure a partir del 2004 al pressupost municipal una dotació pressupostària amb destí a programes, actuacions i projectes destinats al seu foment, complementaris dels programes de cooperació i solidaritat.

La regidoria de Cooperació s'encarregarà d'aplicar i gestionar aquesta voluntat, mitjançant el suport a programes i projectes d'informació i sensibilització, recerca i investigació, documentació, formació i acció no violenta plantejats per organismes internacionals, organitzacions no governamentals i altres entitats ciutadanes.

L'Ajuntament es compromet a incrementar, en la mesura que les disponibilitats econòmiques municipals ho permetin, la dotació econòmica de les partides del pressupost municipal destinades a cooperació per tal de possibilitar l'assoliment de l'objectiu de destinar el 0,3 % dels recursos ordinaris municipals no condicionats al foment de la Cultura de la Pau, així com el 0,7 % del PIB a programes de Cooperació per Desenvolupament Sostenible.

L'Ajuntament creu fermament en la necessitat de desenvolupar i donar suport a les iniciatives de promoció de la pau i de construcció d'una nova cultura basada en les relacions i la cooperació entre ciutats i amb les organitzacions no governamentals. En aquest sentit, als pressupostos municipals hi figuren partides destinades a cofinançar projectes de cooperació internacional i solidaritat. Tanmateix, la promoció d'una nova cultura de la pau, requereix recursos i iniciatives que serveixin per aprofundir en nous hàbits per donar suport més efectiu a les iniciatives de pau, ja sigui a través de la sensibilització, de la recerca, de la mediació o de la intervenció de forces de pau civils i no violentes en zones de conflicte.

 

Inici | Hemeroteca |
Col·lectiu El Breny | Sant Vicenç de Castellet